#آیا مدام مجبور به خم و راست شدن هستید؟

آیا مدام مجبور به خم و راست شدن هستید؟