#بیرون زدگی دیسک

مرحله دوم بیرون زدگی دیسک با چه علائمی همراه است؟
بیرون زدگی دیسک گاهی بی علامت است!