#تراکم و سفتی فوم رولر

ابعاد و سایز فوم رولر باید چقدر باشد؟
تراکم و سفتی فوم رولر باید چقدر باشد؟