#تشک باید سفت باشد یا نرم؟

تشک باید سفت باشد یا نرم؟