#درد مچ

جلوگیری از درد مچ و دست در کارمندان کارخانه‌
در روزهای اول پیچ‌خوردگی مچ چکار کنیم؟