#درمان بیرون زدگی دیسک

مرحله اول بیرون‌زدگی دیسک
بیرون زدگی دیسک گاهی بی علامت است!