#در روزهای اول پیچ‌خوردگی مچ چکار کنیم؟

در روزهای اول پیچ‌خوردگی مچ چکار کنیم؟