#فوم رولر

فوم رولر چیست؟
ابعاد و سایز فوم رولر باید چقدر باشد؟
تراکم و سفتی فوم رولر باید چقدر باشد؟