#ورزش

گرفتگی عضلات ساق پا یا شین اسپلینت
درد آرنج تنیس بازان (lateral epicondylitis)
گردن درد حاد، تورتیکولی (torticollis) و کایروپراکتیک
کمر درد و کایروپراکتیک
گردن درد و كايروپراکتیک