#چرا کانال نخاع تنگ می‌شود؟

چرا کانال نخاع تنگ می‌شود؟