#چه زمانی باید برای درد مچ دست به پزشک مراجعه کنیم؟

چه زمانی باید برای درد مچ دست به پزشک مراجعه کنیم؟