#کانال نخاع

چرا کانال نخاع تنگ می‌شود؟
ویژگی‌های درد در تنگی کانال نخاع