#کمپرس گرم

کمپرس سرد یا گرم؟ کدام برای درد شما مناسب‌تر است؟