فتق دیسک، سیاتیک، تنگی کانال نخاع

نخاع بافت بسیار ظریف و حساسی دارد که ستون فقرات از آن حمایت میکند.ستون فقرات از 24 مهره متحرک تشکیل شده است که هریک با مهره بالایی و پاینی همکاری میکنند.دیسکها،مهره ها را از هم جدا کرده و به عنوان جذب کننده شوکهای وارده به ستون فقرات و فضا دهنده عصبها عمل میکنند. عوامل مختلفی همچون فتق دیسک و یا پارگی دیسک میتواند باعث تنگی کانال نخاع و فشار بر روی ریشه های عصبی شده و علایمی همچون درد، گزگز، بیحسی و سوزش بهمراه داشته باشند. دکتر اعتصامی پس از معاینه کامل و تشخیص عامل اصلی درد، سعی بر برداشتن فشار از روی ریشه های عصبی نموده و با توصیه های ورزشی در منزل و رعایت های عمومی به درمان میپردازد.