#آسیب گردن در تصادفات با چه علائمی همراه است؟

آسیب گردن در تصادفات با چه علائمی همراه است؟