#آیا با بیرون‌زدگی دیسک گردن می‌توان ورزش کرد؟

آیا با بیرون‌زدگی دیسک گردن می‌توان ورزش کرد؟