#درد بیرون زدگی دیسک

بیرون زدگی دیسک گاهی بی علامت است!