#درمان با طب سوزنی

طب سوزنی چونه باعث کاهش کمردرد می شود؟