#درمان درد مچ

چه زمانی باید برای درد مچ دست به پزشک مراجعه کنیم؟