#درمان پیچ خوردگی

در روزهای اول پیچ‌خوردگی مچ چکار کنیم؟