#درمان کمردرد

بهبود کمردرد با کشش پشت ران
ورزش اصلاحی کمردرد: کرانچ شکم