#درمان گیر افتادگی عصب

سندرم گیر افتادگی عصب چیست؟