#ستون فقرات

پوکی استخوان چگونه تشخیص داده می‌شود؟
گوژپشتی (کایفوز) و انواع آن