#فتق دیسک گردن با چه علائمی همراه است؟

فتق دیسک گردن با چه علائمی همراه است؟