#مرحله دوم بیرون زدگی دیسک با چه علائمی همراه است؟

مرحله دوم بیرون زدگی دیسک با چه علائمی همراه است؟