#8 علامت تنگی کانال نخاع در ناحیه کمر

8 علامت تنگی کانال نخاع در ناحیه کمر